Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/173
Title: Психологічні механізми навчання, що сприяють розвитку професійного мислення
Authors: Федик, А. О
Keywords: психологічний механізм
учбова задача,
навчальна діяльність
розвиток професійного мислення
майбутні фахівці
Issue Date: 30-Mar-2020
Publisher: ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing
Citation: Fedyk, A. O. (2020). Psykholohichni mekhanizmy navchannia, shcho spryiaiut rozvytku profesiinoho myslennia [Psychological Learning Mechanisms that Promote the Professional Thinking Development]. International Journal of Education and Science, 3(1), 18–28. doi:10.26697/ijes.2020.1.2 [in Ukrainian]
Series/Report no.: International Journal of Education аnd Science, 3(1)
Abstract: Вступ та Мета дослідження: В умовах освітніх євроінтеграційних процесів в Україні досить актуальною залишається проблема підготовки професійно-компетентного сучасного фахівця. Особистісно-орієнтований підхід є пріоритетним напрямом підготовки висококваліфікованих кадрів. Запорукою успіху майбутніх професіоналів є належний рівень професійного мислення, спроможного задовольняти вимоги сучасних потреб суспільства. Задля розуміння особливостей розвитку професійного мислення майбутніх фахівців в умовах закладу вищої освіти необхідно проаналізувати поняття “психологічний механізм”. Проблема дослідження психологічних механізмів є однією з найактуальніших у педагогічній психології, оскільки вони є ключовими компонентами суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі “викладач ↔ суб’єкт навчання”. Мета дослідження: на засадах вивчення сутності поняття “психологічні механізми” здійснити аналіз функціонування цих механізмів в системі “викладач ↔ суб’єкт навчання” в умовах закладу вищої освіти; дослідити особливості застосування психологічних механізмів навчання задля розвитку професійного мислення майбутніх фахівців. Матеріали і Методи: У дослідженні використані теоретичні методи: загальнонаукові (системний аналіз, синтез, порівняння, систематизація, моделювання, узагальнення науково-теоретичних даних) та спеціальні (логіко-семантичний та інші). Результати: Встановлено, що усі компоненти системи навчання необхідно розглядати в межах діяльнісного підходу. Ця взаємодія розглядається також як система з можливостями управління її складовими через засоби мовлення та поведінки. Саме у процесі відтворення об’єктивної реальності досягається розвиток мислення, який є вищим психологічним етапом пізнання. Висновки: Професійна підготовка щодо розвитку мислення майбутніх фахівців складається з таких її складових: навчальна діяльність; учбова діяльність, що перебуває у постійній взаємодії. Встановлено, що система управління навчальною діяльністю (за Машбицем) має розвивальний характер в умовах закладу вищої освіти та сприяє розвитку професійного мислення фахівця під час використання психологічних механізмів навчання: 1) механізм зворотного зв’язку; 2) механізм довизначення учбової задачі; 3) механізм динамічного розподілу функцій управління між викладачем і суб’єктом навчання.
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/173
ISSN: Print ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561
Other Identifiers: DOI: http://dx.doi.org/10.26697/ijes.2020.1.2
Appears in Collections:Vol. 3, No. 1, 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ijes.2020.1.2.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.