Please use this identifier to cite or link to this item: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/108
Title: Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи. – Рукопис.
Authors: Мельник, Ю. Б.
Melnyk, Yu. B.
Keywords: культура здоров’я
культура здоров’я особистості
здоров’яформувальна поведінка
соціально-педагогічна технологія
соціально-педагогічна система
соціально-педагогічні засади
школярі
учні
culture of health
health culture
individual health culture
Issue Date: 20-Sep-2010
Citation: Мельник Ю. Б. Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи : дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Ю. Б. Мельник. – Луганськ, 2010. – 346 с
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. Дисертацію присвячено проблемі формування культури здоров’я особистості молодшого школяра в соціокультурному процесі. На підґрунті сучасних теоретико-методологічних підходів висвітлено стан розробленості проблеми, уточнено зміст провідних дефініцій, розроблено та науково обґрунтовано модель культури здоров’я особистості учня, яку представлено структурними та функціональними компонентами, системою критеріїв і показників. Вивчено особливості формування культури здоров’я в учнів початкових класів, а також схарактеризовано рівні сформованості культури здоров’я дітей молодшого шкільного віку. Теоретично обґрунтовано та практично досліджено соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи. Експериментально перевірено ефективність упровадження розробленої соціально-педагогічної технології формування культури здоров’я в школі та різних стратегій її реалізації в соціально-педагогічній діяльності початкової ланки освіти
URI: http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/108
Appears in Collections:Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnyk.Yu.B.2.pdf557.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.